תקנון האיגוד

איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות
עמותה רשומה מס' 580352169
הוקמה ב-15.12.1999

העמותה הוקמה למימוש המטרות הבאות:

א׳‏. קידומה והפצתה בישראל של הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של העצמי מייסודו של היינץ קוהוט, ושל נגזרותיה
העכשוויות בחקר העצמיות והסובייקטיביות.
ב׳‏. יצירה וטיפוח של קשרים מדעיים עם ארגונים העוסקים בחקר ובהנחלת פסיכולוגיית העצמי ברחבי העולם.

העמותה פועלת על פי "תקנון מצוי של עמותה" בשינויי התאמה לאיגוד.

תקנון

סימן א': חברות

 1. קבלה
  (א) מייסדי האיגוד הנם חברים בו מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) האיגוד כולל חברים ועמיתים:
(1) חבר – לקטגוריה זו יוכלו להתקבל פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים קליניים ופסיכיאטרים העוסקים
בפסיכותרפיה, המזדהים עם רוח האיגוד ומטרותיו.
(2) עמית- לקטגוריה זו יוכלו להתקבל מי שעתידים להשלים הכשרתם בדיסציפלינות לעיל, וחברי דיסציפלינות
אחרות המזדהים עם רוח האיגוד ומטרותיו.
(ג) אדם החפץ להיות חבר או עמית האיגוד, ימלא ויגיש לוועד טופס בקשת הצטרפות.
(ד) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר/עמית האיגוד נתונה בידי ועד האיגוד; סירב הוועד לקבל את המבקש,
רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה. האסיפה הכללית תבחר ודת ערר אד-הוק בת
חמישה חברים.
הראש הוועדה ימוד יו"ר ועדת הביקורת. חברי הוועדה ייבחרו – כל אחד בנפרד – בהצבעה גלויה ברוב רגיל.

 1. זכויות וחובות של חברים ועמיתים
  (א) החברות באיגוד אינה מקנה תעודה מקצועית ו/או אישור מקצועי כלשהו, למעט הזכות להשתייך לאיגוד.
  (ב) חבר/עמית האיגוד זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, הוא זכאי לבחור לוועדות השונות.
  (ג) חבר/עמית האיגוד זכאי להיבחר לוועדות השונות בכפוף לתנאי הקבלה של כל וועדה.
  (ד) חבר/עמית האיגוד זכאי להשתתף בפעילויות האיגוד ושירותיו, אלא אם כן יוגדרו הפעילויות לקהל יעד ספציפי
  מקרב חברי האיגוד.
  (ה) חבר/עמית האיגוד חייב להתנהג בהתאם לכללי ההתנהגות והאתיקה של האיגוד, כפי שמחייבים את חברי
  מקצועות בריאות הנפש המוזכרים לעיל.
  (ו) ועד האיגוד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים והעמיתים.
  (ז) פקיעת החברות באיגוד אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לאיגוד מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד
  התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3.פקיעת חברות(חל לגבי חברים ועמיתים כאחד)
(א)החברות באיגוד פוקעת – (1) במות החבר;
(2) בפרישתו מן האיגוד; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;
(3) בהוצאתו מן האיגוד.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן האיגוד מאחד הטעמים הבאים:
(1) החבר לא שילם לאיגוד את המגיע לו ממנו;
(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
(3) החבר פועל בניגוד למטרות האיגוד
(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן האיגוד אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע
טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר
ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 1. מתן הודעות
  הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של האיגוד לחבר/עמית, יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח
  בדואר רגיל/אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים;
  לפי בקשת החבר בכתב ישנה האיגוד את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

 1. זמן ומקום
  יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.
 2. הזמנה
  אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום
  וסדר יום לאסיפה.
 3. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
  אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין
  וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד, בוועדת הביקורת, בוועדת הוראה
  ובוועדה המדעית.
 4. מנין
  (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת
  האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
  (ב) לא נתכנס המניין האמור במוקד הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כמפוזרת. היו"ר רשאי לכנס את
  האסיפה שוב, כעבור שעה, באותו מקום ובאסיפה זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם
  אשר יהיה.
 5. יושב ראש ומזכיר
  יושב ראש האיגוד ישמש יושב ראש האסיפה ובעת היעדרו ימלאו המזכיר או אחד מחברי הועד את מקומו.
 6. החלטות
  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר
  לקבלתן.
 7. פרוטוקול
  מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
 8. הצבעה בדואר
  ועד האיגוד רשאי להשתמש באפשרות של הצבעה בדואר – אלקטרוני או רגיל, או בפקס, לפי שיקול דעתו;
  פרט להצבעות שעל פי התקנון הן הצבעות חשאיות, שיתקיימו באסיפה הכללית.

סימן ג': ועד האיגוד

 1. תפקידי הוועד:
  (א) ניהול כל עניני האיגוד בכל התחומים: מדע, הוראה, ארגון, מנהל, כספים ויחסי חוץ.
  (ב) ועד האיגוד מנהל את עניני האיגוד בכפיפות לתקנון ולהחלטות של האסיפה הכללית.
 2. הרכב הוועד:
  ועד האיגוד מורכב מבעלי התפקידים הבאים:
  (א) יושב ראש האיגוד
  (ב) מזכיר האיגוד
  (ג) גזבר האיגוד
  (ד) רכז קבלה
 3. נושאי התפקידים:
  נושאי התפקידים יהיו חברי האיגוד ואחד מהם יכול להיות עמית באיגוד; יושב ראש האיגוד חייב להיות
  חבר באיגוד.
 4. בחירת חברי הוועד:
  חברי הוועד יבחרו על ידי האסיפה הכללית – כל אחד בנפרד – ברוב רגיל. ההצבעה היא חשאית.
 5. תקופת הכהונה
  (א) תקופת הכהונה של כל אחד מבעלי התפקידים בוועד האיגוד הנה שנתיים.
  (ב) ניתן להאריך בשנה אחת את תקופת כהונתו של היושב ראש בהצבעה חשאית באסיפה הכללית
  ברוב רגיל.
  (ג׳‏) חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לוועד האיגוד. התפטרותו של חבר
  הוועד תכנס לתוקפה שבעה ימים לאחר מסירת ההודעה כאמור.
 6. השלמת הוועד
  (א) נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של האיגוד לכהן כחבר הוועד עד
  לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועד.
  (ב) חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות חבר האיגוד למלא מקומו עד
  שישוב למלא תפקידיו.
 7. ישיבות הוועד
  הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועדי ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש להן ודרך ניהולן.
 8. החלטות
  החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל
  חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.
 9. פרוטוקול
  הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
 10. זכות הייצוג
  הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה,
  ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הוראה

 1. מטרות ומבנה
  (א) תפקיד ועדת ההוראה הוא לתכנן, לארגן ולהפעיל את תוכנית לימודי פסיכולוגיית העצמי במסגרת
  התכנית לפסיכותרפיה של אוניברסיטת תל-אביב. היא תהיה אחראית על מבנה הלימודים, תוכנם והיקפם,
  וכן על גיוס צוות המורים והמדריכים.
  ועדת ההוראה תהיה אחראית על קבלת התלמידים לתוכנית.

(ב) כחלק מהאיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, תפעל ועדת ההוראה ליוזמות
פיתוח והרחבה של המתכונת הקיימת לכדי תוכנית הכשרה מקיפה יותר, תוך בחינת הזיקות העתידיות
לתוכניות מחקר ותארים מתקדמים במישור האקדמי מצד אחד, או להכשרה פסיכואנליטית בגישת
פסיכולוגיית העצמי במישור הקליני מצד אחר.

 1. הרכב הוועדה
  מספר החברים בוועדה לא יהיה קטן מחמישה, כולל יו"ר הוועדה. חבר אחד בוועדה יכול שיהיה
  עמית באיגוד.
 2. חברי הוועדה
  על המועמדים לכהונה בוועדה לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:
  (א) הנם חברי סגל ההוראה וההדרכה בעבר או בהווה.
  (ב) הנם מבוגרי התוכנית.
  (ג) הנם חברים בעלי ניסיון קודם בהוראה ובהדרכה בגישת פסיכולוגיית העצמי.
  (ד) יושב ראש הוועדה חייב להיות חבר באיגוד.
 3. בחירת חברי הוועדה
  חברי הוועדה יבחרו על ידי האסיפה הכללית – כל אחד בנפרד – ברוב רגיל. ההצבעה היא חשאית.
 4. תקופת הכהונה
  תקופת הכהונה של כול חבר בוועדה היא שלוש שנים. ניתן להאריך את כהונתם של שניים מחברי
  הוועדה בשנה נוספת.
  הארכה זו תעשה על ידי הצבעה באסיפה הכללית לגבי כול אחד מהם ברוב רגיל. ההצבעה היא חשאית.

סימן ה': הוועדה המדעית

 1. מטרות הוועדה
  מטרות הוועדה הן ליזום, לתמוך ולקדם פעילויות מדעיות ולימודיות בתחום פסיכולוגיית העצמי.
 2. הרכב הוועדה
  הוועדה תכלול לא פחות מארבעה חברים מקרב החברים ו/או העמיתים באיגוד. יו"ר הוועדה חייב
  שיהיה חבר האיגוד.
  חברי הוועדה יבחרו על-ידי האסיפה הכללית, כל אחד בנפרד, בבחירה אישית וחשאית.
 3. תקופת הכהונה
  תקופת הכהונה של כול חבר בוועדה היא שלוש שנים.
 4. אופן עבודת הוועדה
  הוועדה, בהיותה ועדה יוזמת תעודד פעילות מדעית באיגוד, תמנה ותלווה מספר צוותי עבודה נפרדים
  בהתאם למספר הפעילויות שעל סדר יומה. צוותים אלה יהיו האחראים בפועל לקידומן ולמימושן של כל
  אחת מפעילויות הוועדה בנפרד.
  מספר החברים המרכיבים את הצוותים השונים יקבע בהתאם למהות והיקף הפעילות. הצוותים יקיימו
  קשר ישיר ורציף עם הוועדה בהתאם ללוח זמנים שתקבע הוועדה.
 5. פעילויות הוועדה
  (א). ארגון כנסים מדעיים, ימי עיון קליניים, מסגרות עיון ומחקר פתוחות לקהל הרחב, קבוצות הדרכה
  קלינית ומסגרות ללמודי המשך והעשרה לחברי ועמיתי האיגוד.
  (ב) קידום פרסומן של תרומות מקוריות בפסיכולוגיית העצמי בישראל, והמשך מפעל תרגום כתבים
  נבחרים מהגותו של היינץ קוהוט לעברית.
  (ג) האחריות לתפעול שוטף של אתר האינטרנט של האיגוד ולהרחבתו.
  (ד) טיפוח קשרים מדעיים עם ארגונים ואישים העוסקים בחקר ובהנחלת פסיכולוגיית העצמי ברחבי העולם.

סימן ו: ועדת הביקורת

 1. תחולת הוראות

(א) הועדה תִמנה שני חברים, אחד מהם יכול שיהיה עמית.
(ב) הוראות תקנות 16 עד 20 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

סימן ז': סניפים

 1. הקמת סניפים וארגונם
  העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ח': נכסים לאחר פירוק

 1. העברת נכסים עודפים
  פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר,
  כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

סימן ט: שונות
נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה, בכל צורה שהיא
בין חבריה, אסורה.